Generation Jeuna SVP Gherdeina

Posted by in Allgemein, St. Ulrich

Tl  mëns passà, se anconta a S. Cristina per l prim iede i sëurastanc dla Generation Jëuna SVP Gherdëina per passe adum ai sëurastanc dla Generation Jëuna de Sudtirol na sëira de Information per y cun i Jëuni.
Rujna iel uni de doi tematiches “la Reforma dla Urbanistica” y ” Jì a viver da Jëuni”, drët sentides te chësc mumënt a livel de valeda y dantaldut pra i jëuni.
Do che Julian Stuffer a saluda i cumëmbri dl HGJ, “Nëus Jëuni”,Paures Jëuni y i cumëmbri SVP y duc i nteressiertc, se a David Riffesser presenta cuntan l ultima si esperienzes cun la grupa Svp a Urtijëi y coch ël vëigh la situazion te chësc mumënt te nosta valeda n cont de sté alerisà. Scnel do che enge Alex Perathoner paur y rapresentant de Selva se a presenta mustran gran motivation de lëure adum, iel debota rueda ora na bela discusion y grum de dumandes da pert di jëuni. L ie stat fat reflescions su priejes, burocrazia, cunvenzion, sun l valor de immobilies y sun i cuntribuc, ulache i jëuni a pudù abine resposta ti referac tëni dai rapresentac Svp di Jëuni de Sudtirol.